Anunci publicació Mesa contracte de subministrament”subministrament turisme elèctri” procediment obert,varis criteris d’adjudicació