Anunci decret definitiu valoració de mèrits

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 11 de març de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 918/2022 Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball Assumpte: Comissió de serveis restringida de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de Policia pertanyent a l’Ajuntament de Binissalem

LLISTA DEFINITIVA MÈRITS

DECRET DE BATLIA núm. 0182/2024

Atès que per Decret de Batlia núm. 109/2024, de 14 de febrer, s’aprovà la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

Atès que per Decret de Batlia núm. 137/2024 de 22 de febrer, s’aprovà la llista provisional de puntuacions, Vist que durant el termini establert no s’han presentat al·legacions, resultant per tant elevada a definitiva, Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

pel present HE RESOLT:

Anunci decret definitiu valoració mèrits