Anunci admesos i exclosos, per les dues places d’administratiu, promoció interna

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 485/2019

 Atès que per Decret de Batlia nº 342 de data 12 d’abril de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria d’un concurs-oposició per promoció interna, per cobrir 2 places d’administració general, subescala administrativa, d’aquest Ajuntament.

Acabat el termini de presentació d’instàncies i de conformitat amb el que disposa la Base QUARTA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

Anunci admesos i exclosos promoció interna