Anunci bases procés selectiu per una plaça d’arquitecte/a

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, per Decret de batlia núm. 2021-1282 de dia 1 de setembre de 2021, aprovà les bases i programes de la següent convocatòria,

 CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA D’UNA (1) PLAÇA D’ARQUITECTE/A, PER TORN LLIURE, DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, CORRESPONENT A L’OFERTA D’OCUPACIÓ PUBLICA DE L’ANY 2018

PRIMERA.-Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, pel procediment de CONCURS-OPOSICIÓ, d’UNA plaça d’arquitecte/a, per consolidació i torn lliure, de personal funcionari de carrera, corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2018 (BOIB núm. 134, de 27 d’octubre de 2018).

(…)

Anunci bases arquitecte-a

ANNEX II Model de sol·licitud arquitecte-a

Termini per a presentar la documentació del 29 de setembre al 27 d’octubre de 2021.