Anunci constitució borsa de treball borsí tècnic/a superior educació infantil

Decret de Batlia

Tenint en compte la proposta provisional de la valoració de mèrits i la revisió de les al·legacions, del tribunal qualificador de la borsa de treball per proveir, amb personal laboral temporal, una borsa de treball de tècnic/a superior d’educació infantil per l’escoleta municipal.

D’acord amb la base vuitena que regeixen la creació de la borsa i en ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, art. 21.1.g i h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, he resolt:

Primer. Constituir la seguent borsa de treball per proveir, amb personal laboral temporal.

Decret constitució borsí educadora