Anunci Conveni urbanístic

Atès que es va negociar i redactar el text inicial del CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ PEL PAGAMENT DE LES QUOTES I CESSIÓ APROFITAMENT LUCRATIU DE L’UA3-A I UA3-B MITJANÇANT UN SOLAR; de conformitat amb el que es disposa en l’article 20.4 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’Ordenació i Ús del Sòl, se sotmet a informació pública durant el termini de 1 mes, a comptar des de la publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial dels Illes Balears.

Durant aquest termini, el text inicial del Conveni urbanístic podrà ser examinat per qualsevol interessat a la Secretaria de l’Ajuntament, en horari d’oficina, perquè es formulin les al·legacions, suggeriments i observacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament [adreça https://www.ajbinissalem.net].

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 18 de desembre de 2017.

 

02 Anunci conveni urbanístic

Instruments de Gestió en tràmit