Anunci llista provisional admesos i exclosos aspirants places policia local

DECRET DE LA BATLIA. Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procediment selectiu per a la cobertura de 4 places de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, grup de classificació C1, de l’ajuntament de Binissalem.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er. Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, els següents aspirants

 

DECRET 2021-0725 llista admessos i exclosos