Anunci llista provisional proves físiques policia local

De conformitat amb el que preveu la clàusula setena de les bases de la convocatòria d’un procés selectiu, per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants, de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari, s’ha realitzat el primer exercici de la fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatori, el Tribunal de Selecció ha proposat el següent resultat provisional:

Anunci provisional proves físiques policia local