Anunci llistat definitiu autoritzats per venta durant les Festes des Vermar 2022

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 13 de setembre de 2022, ha dictat la següent resolució:

ASSUMPTE: DECRET DE BATLIA D’AUTORITZACIÓ DE PERMISOS DE PUNTS DE VENDA DURANT LES FESTES DES VERMAR 2022

 Atès que davant les properes Festes de Sa Vermada 2022 està prevista la instal·lació de diferents activitats temporals al recinte o lloc habilitat a tal efecte durant els dies corresponents al transcurs de dites festes.

Atès que s’ha presentat la documentació sol·licitada i complits els tràmits legals pertinents,

Pel present HE RESOLT:

 

Decret llistat DEFINITIU AUTORITZATS