Anunci llistat provisional persones admeses i excloses plaça administratiu

DECRET DE LA BATLIA. Acabat el termini de presentació de Sollicituds per prendre part al procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’ajuntament de Binissalem.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er. Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, els seguents aspirants

Decret llista admessos i exclosos