Anunci publicació Mesa contracte de subministrament “subministrament turisme elèctric” procediment obert, varis criteris d’adjudicació