Anunci publicació Mesa contracte de subministrament “subministrament turisme elèctric” procediment obert,varis criteris d’adjudicació