Anunci rectificació error material, procediment selectiu d’una borsa de treball de Tècnic/a Superior d’educació infantil per l’escoleta municipal

ANUNCI

 El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, el 2 de febrer de 2021, dictà la següent resolució:

DECRET DE BATLIA NÚM. 113/2021

 Vist que el 16 de gener de 2021, es publicà al BOIB núm. 7/2021 la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu d’una borsa de treball de Tècnic/a Superior d’educació infantil per l’escoleta municipal, personal laboral, de caràcter temporal, pel procediment de concurs.

Vist que a la lletra g) dels requisits diu:

  1. g) Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat C1, mitjançant aportació del certificat o document entregat per l’EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l’Administració d’acord amb la normativa vigent.

De conformitat amb l’establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, procedeix rectificar l’error material advertit, mitjançant la seva correcció.

RESOLC

PRIMER.- Rectificar l’error material advertit a la lletra g) on diu

  1. g) Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat C1, mitjançant aportació del certificat o document entregat per l’EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l’Administració d’acord amb la normativa vigent.

ha de dir

  1. g) Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2, mitjançant aportació del certificat o document entregat per l’EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l’Administració d’acord amb la normativa vigent.

I afegir

  1. i) Certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al primer cicle de l’educació infantil (CCI) o el certificat de capacitació en llengua catalana per a l’ensenyament al segon cicle d’educació infantil i a l’educació primària (CCIP) o equivalent, en el cas dels diplomats en estudis de mestre, especialitat educació infantil; i els graduats en educació infantil.

SEGON.- Corregir l’errada material i afegir el paràgraf i)

TERCER.- Publicar la present resolució al BOIB i a plana web de l’ajuntament.

QUART.- Donar un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci al BOIB.”

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, a la data de la signatura electrònica.

 

El nou termini per poder presentar la documentació serà fins dia 25 de febrer.

Anunci rectificat error material borsí escoleta