Anunci resultat prova de català borsí auxiliar administratiu

DECRET DE BATLIA

Atès que per Decret de Batlia núm. 2020-0031 de data 17 de gener de 2020 es va aprovar la constitució, pel procediment de concurs, funcionari de caràcter interí, d’una borsa de feina d’auxiliar administratiu, d’aquest Ajuntament.
Havent realitzat la prova de nivell B2 de català, així com disposa la Base CINQUENA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

Primer.- Aprovar la llista d’aspirants que han realitzat la prova de nivell B2 de català, sent el resultat d’APTE o NO APTE, els aspirants NO APTE queden eliminats de la convocatòria…

Decret llista resultat prova català