Bases específiques per a constituir una borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 1 de juny de 2021 dictà la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 2021-0844

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE POLICIES LOCALS DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Primera.- Objecte, procediment de selecció i normativa

  1. L’objecte de la convocatòria és la constitució d’una borsa de treball de personal funcionari interí corresponen a l’escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l’Ajuntament de Binissalem per a cobrir necessitats urgents.
  2. La selecció de les persones aspirants s’efectuarà mitjançant concurs.

(…)

El termini per presentar la documentació serà fins dia 18 de juny.

Anunci bases borsí