Bases procés selectiu DUES places auxiliar administratiu, funcionari de carrera

Procés selectiu dues places auxiliar administratiu funcionari de carrera.

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, per Decret de batlia núm. 2023-0574 de dia 19 de juliol de 2023, aprovà les bases i programes de la següent convocatòria, “BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, PER TORN LLIURE, D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ.

(…)

Termini per presentar la documentació de dia 05-09-2023 fins dia 03-10-2023

20230726_BOIB-103-22-07-23-Proces-2-llocs-aux-adm-funcionari-carrera.pdf