Correcció errors material DB llista admesos i exclosos policia local

DECRET DE BATLIA

Atès l’errada material detectada que afecta al decret de batlia núm. 2021-1596 de 03-11-202, de la convocatòria d’un procés selectiu per a la cobertura de 4 places de policia local, del llistat definitiu d’admesos i exclosos.

Atès l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, (…)

Errada material decret 2021-1596 llista definitiva admesos i exclosos