Decret anul·lació actuacions per no justificació de requisits

DECRET DE BATLIA

Atès la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 19-11-19, per la qual es concedí una subvenció a l’Ajuntament de Binissalem per la contractació d’1 AODL, a jornada completa, per període de tres anys, d’acord amb la convocatòria SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local (BOIB núm. 148 de 31-10-2019). Exp. DL-25/19.

Atès el decret de batlia núm. 842/2020, de 29 d’octubre, pel qual es constitueix, una vegada corregit l’error, la borsa de treball per proveir aquest lloc amb personal temporal

Vist que, en data 30-10-20 es contactà amb l’aspirant núm. 1 de la borsa, amb DNI 43004592C per tal d’oferir-li el lloc de treball, alhora que se’l requeria, de conformitat amb la base 10, perquè presentés la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la base 3.

Vist que, aquest aspirant, en data 01-11-20 (R/E 1067) presentà la seva conformitat en la contractació, i, en data 04-11-20 (R/E 1091) presentà documentació; es revisa la documentació presentada i se comprova que no ha presentat la documentació justificativa del compliment d’alguns dels requisit establerts a la base 3, tal i com regula la base 10 d’aquest procés.

De conformitat amb el preceptuat al Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat per RDL 2/2015, de 23 d’octubre; el RD 364/1995, de 10 de març i l’article 41.14 d) del ROF, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre que atribueix a aquesta Batlia la competència pel nomenament del personal laboral d’aquest Ajuntament; pel present

Decret anul·lació actuacions per no justificació requisits