Decret de Batlia 569/2017 Anunci aprovació llista definitiva borsa de feina d’aspirants a una plaça d’auxiliar d’administració general