Decret de Batlia Festes des Vermar – begudes

DECRET DE BATLIA

De conformitat amb les atribucions que em corresponen com a president d’aquesta Corporació Local, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 45 del Reglament orgànic municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament dia 1 de febrer de 2016 i publicat en el BOIB núm. 40 de dia 29 de març de 2016.

Atès que el poble de Binissalem aquest mes de setembre celebra la LVII Festa des Vermar catalogada com a Festa popular.

En virtut de amb l’article 1.1r. del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, en virtut del qual es permet als Ajuntaments la intervenció de l’activitat dels seus administrats quan existeix pertorbació o perill de pertorbació grau de la tranquil·litat, seguretat, salubritat o mortalitat ciutadanes, amb la finalitat de restablir-les o conservar-les i en compliment de l’article 3.5 de l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la via pública.

(…)

 

20230914 DECRET 2023-0719 [Decret de batlia Festes Vermar begudes (2)