Decret de Batlia Festes des Vermar – renous

DECRET DE BATLIA

De conformitat amb les atribucions que em corresponen com a president d’aquesta Corporació Local, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 45 del Reglament orgànic municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament dia 1 de febrer de 2016 i publicat en el BOIB núm. 40 de dia 29 de març de 2016.

Atès que el poble de Binissalem aquest mes de juliol celebra la LVII Festa des Vermar, catalogada com a Festa Popular.

Atès que, en virtut de l’article 23 in fine, de l’Ordenança municipal relativa a la Protecció de l’Atmosfera davant la Contaminació per Renous i Vibracions, en temps de les Festes de Sant Jaume queden excloses del compliment dels nivells de renous admissibles, que es realitzin en col·laboració o organització d’aquesta Corporació Local. Atès que la celebració de les activitats musicals i altres actes autoritzats per aquest Ajuntament té relació directa amb la neteja viària extraordinària, també generadora de renous molests, però necessària per a la salubritat pública.

(…)

20230914 DECRET 2023-0720 [DECRET DE BATLIA FESTES VERMAR -RENOUS]