Decret de Batlia núm. 2019-0647 de data 26 d’agost de 2019

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, en data d’avui ha dictat la següent resolució:

 DECRET DE BATLIA NÚM. 2019-0902

 Atès que per Decret de Batlia núm. 2019-0647 de data 26 d’agost de 2019 es van aprovar les bases específiques que regiran la convocatòria per constituir dues places de policia local, funcionari de carrera, d’aquest Ajuntament, mitjançant el PROCEDIMENT ORDINARI.

Anunci llista provisional admesos i exclosos