Decret llista definitiva admesos i exclosos i data proves físiques procés selectiu policia local

DECRET DE LA BATLIA

Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió per prendre part al procediment selectiu per a la cobertura de 4 places de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, grup de classificació C1, de l’ajuntament de Binissalem. Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT: PRIMER.- Aprovar la llista definitiva i declarar ADMESES en el citat procés selectiu, les següents persones aspirants (…)

Llista definitiva admesos i exclosos