Decret llista provisional admesos i exclosos borsa treballador/a familiar

DECRET DE LA BATLIA

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de treballador/a familiar.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er.- Declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, els següents aspirants

Decret llista provisional admesos i exclosos