Decret llistat definitiu admesos i exclosos borsa AODL

DECRET DE LA BATLIA

Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió a la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball per cobrir, mitjançant contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Binissalem de personal titulat universitari amb funcions d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), en el marc de la convocatòria SOIB Desenvolupament Local acordada per Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de data 29 d’octubre de 2019. (BOIB núm. 148 de 31 d’octubre de 2019).

Decret llista definitiva admesos i exclosos