Decret nou horari de tancament zona plaça Església (adaptació nivell 1)

Degut a les actualitzacions de mesures de protecció, on s’aplica el nivell 1 a la Illa de Mallorca, una vegada finalitzada les restriccions de limitació de la llibertat de circulació de persones i altres relacionades amb les mesures adoptades als establiments, locals de restauració i oci.

Vist l’informe de la Policia Local, de 18 de juny de 2021, on es diu que no existeix inconvenient en matèria de tràfic pel tancament de la zona referenciada, a l’horari previst i proposat pel consistori.

Atès allò informat pel secretari advertint les prescripcions efectuades per la policia local i la necessitat de dur-ho a Comissió de Mobilitat, prèviament a l’adopció d’un acord amb la matèria.

No obstant, ateses les competències que té atribuides aquesta Batlia en matèria de trànsit dins el casc urbà. Atès l’arficle 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit. Circulació i Seguretat Vial.

(…)

Decret tancament plaça 16-06-2021