Decret restricció circulació a la Plaça Església

Resolució de Batlia

Tenint en compte la competència atribuïda als municipis per l’article 7.a) i b) del RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial en relació a la regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, a través dels agents propis, del trànsit a les vies urbanes de la seva titularitat.

Vist l’informe del cap de la policia local de data 8 de maig de 2020,

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,

En ús de les atribucions que m’han estat legalment conferides, en concret l’article 21.1.i) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

HE RESOLT:

Primer.- Restringir la circulació de vehicles a la plaça església, per facilitar els passejos de persones, perquè hi pugui haver més distància entre elles, de les 19.00 a les 8.00 hores, fins que s’aixequi l’Estat d’Alarma.

Segon.- Comunicar la present resolució a les autoritats de trànsit, qui hauran de vetllar per a l’estricte compliment de la present resolució.

Tercer.- Publicar la present resolució a la plana web de l’Ajuntament.

Quart.- Atorgar efectes a partir de la data de l’expedició de la present resolució.

DECRET restricció circulació plaça