Decret tancament zona Plaça Església

RESOLUCIÓ TANCAMENT ZONA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Degut a les actualitzacions de mesures de protecció, dictades pel Govern Balear el passat 15 de desembre de 2020, a causa de la pandèmia i per tal de facilitar l’ús de la via pública als comerços del voltant de la plaça, es considera restringir la circulació de vehicles per donar més seguretat a la ciutadania.

Vist l’informe de la Policia Local, de data 3 de març de 2021, on es diu que no existeix inconvenient en matèria de tràfic pel tancament de la zona referenciada, a l’horari previst i durant l’esmentada situació d’emergència.

Atès allò informat pel secretari advertint les prescripcions efectuades per la policia local i la necessitat de dur-ho a Comissió de Mobilitat, prèviament a l’adopció d’un acord amb la matèria.

No obstant, ateses les competències que té atribuïdes aquesta Batlia en matèria de trànsit dins el casc urbà. Atès l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s’aprova el Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació i Seguretat Vial.

Decret tancament plaça