Edicte. Ampliació (12U) de l’Institut d’Educació Secundària

INSTITUT BALEAR D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS (IBISEC), ha sol·licitat d’aquesta Batlia permís d’instal·lació i obra d’una activitat per a AMPLIACIÓ (12U) DE L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, al carrer Andreu Pol “Niuer” Batle, s/n, segons projecte redactat per l’arquitecte Sr. Iván de la Fuente Martínez i per l’enginyer industrial Sr. Manuel Ortiz López, expedient municipal núm. 05/18.

En compliment del disposat a l’article 39.1.c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, se sotmet a informació pública, per un termini de 10 dies, l’expedient abans esmentat, a efectes que les persones físiques o jurídiques, associacions, entitats veïnals i les que estiguin interessats formulin les observacions que considerin pertinents.

L’expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d’oficina al Departament d’Activitats, Obres i Urbanisme d’aquest Ajuntament.

Binissalem, 23 de febrer de 2018.

03 Edicte Exp. Act. 05-18 Ampliació 12U de l’IES