Llista definitiva admesos i exclosos borsí policia local

DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió a la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, d’una borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals de l’ajuntament de Binissalem.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er.- Aprovar la llista definitiva i declarar ADMESES en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada, les següents persones aspirants (…)

Decret llista definitiva admesos i exclosos