Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu per proveir tres places de policia local per Comissió de Serveis

DECRET DE BATLIA

Atès que per Decret de Batlia núm. 2021-0080 de 25 de gener de 2021 s’aprovaren les bases específiques que regiran la convocatòria per proveir tres places de policia local, d’aquest Ajuntament, per COMISSIÓ DE SERVEIS.

Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió i de conformitat amb el que disposa la Base QUARTA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu:

Decret llista definitiva admesos i exclosos