Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per proveir tres places de policia local per Comissió de Serveis

DECRET DE BATLIA

 Atès que per Decret de Batlia núm. 2021-0080 de 25 de gener de 2021 s’aprovaren les bases específiques que regiran la convocatòria per proveir tres places de policia local, d’aquest Ajuntament, per COMISSIÓ DE SERVEIS.

Acabat el termini de presentació d’instàncies i de conformitat amb el que disposa la Base QUARTA de la convocatòria, pel present HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu:

ASPIRANTS ADMESOS:

 

Núm. Ordre REGISTRE ENTRADA DNI
2 2021-E-RC-510 43131640Q

 

ASPIRANTS EXCLOSOS:

 

Núm. Ordre Núm. Registre d’entrada DNI  

Motiu

1 2021-E-RC-341 44327380D 1

 

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

1.- Manca DNI

SEGON.- De conformitat amb l’establert a la Base quarta de la present convocatòria, establir un termini de tres dies hàbils, per esmenar el possible defecte que hagi motivat l’exclusió.

TERCER.- Publicar la present Resolució al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Binissalem.

 

Decret llista provisional admesos i exclosos