Llistat d’admesos i exclosos, convocatòria per assistir a les Festes des Vermar 2022 com a venedors, artesans, comerços, empreses i entitats sense ànim de lucre

DECRET DE LA BATLIA

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per assistir a les FESTES DES VERMAR 2022 com a venedors, artesans, comerços, empreses i entitats sense ànim de lucre.

Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE RESOLT:

1er.- Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en la citada convocatòria, els següents sol·licitants:

 

Resolució_DECRET 2022-0928