Llistat definitiu admesos i exclosos i data examen plaça administratiu

DECRET DE LA BATLIA.Acabat el termini per esmenar el defecte que hagi motivat l’exclusió per prendre part al procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’ajuntament de Binissalem.

Decret llista definitiva admessos i exclosos