Llistat provisional admesos i exclosos plaça arquitecte

DECRET DE LA BATLIA

Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració especial, subescala tècnica superior, especialitat arquitectura, grup A, subgrup A1, de l’ajuntament de Binissalem. Pel present i en ús de les atribucions conferides a la Batlia per l’art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present

HE RESOLT:

1er. Aprovar la llista provisional i declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part a dit procés selectiu, els següents aspirants

Decret llistat provisional admesos i exclosos