Resultats fase oposició plaça administratiu

Acta de dia 24 de juny de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure,
d’administració general, subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem (…)

 

Resultats fase oposició plaça administratiu