Bases per a la constitució d’una borsa de treballador/a familiar, pel sistema de concurs, amb contracte laboral, de caràcter temporal de l’Ajuntament de Binissalem

Termini per presentar instàncies fins dia 7 de juliol de 2022

 

ANUNCI

 El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, amb data 17 de juny de 2022 dictà la següent resolució:

“DECRET DE BATLIA NÚM. 2022-0731

 BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A FAMILIAR, PEL SISTEMA DE CONCURS, AMB CONTRACTE LABORAL, DE CARÀCTER TEMPORAL DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM.

 Primera.- Objecte de la convocatòria.

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una  borsa  de  treball  de  treballador/a familiar, laboral de caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats que puguin derivar-se del servei.

El procediment de selecció de les persones aspirants s’efectuarà  mitjançant  convocatòria pública que consistirà en la valoració de mèrits que es detallen en aquesta convocatòria.

El procediment de selecció es regirà per aquestes bases de conformitat amb els  termes establerts al RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’ocupació pública, el RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB, la Llei 30/1984, de 2 d’agost i la resta de normativa aplicable.

Segona.- Funcions dels llocs de feina.

Les funcions que constitueixen l’objecte propi de la professió de treballador/a familiar, seran, entre d’altres:

ASSISTIR: Cobrir determinades necessitats de tipus material i emocional en el domicili de la persona usuària, centre de dia o altres. Actuar davant els problemes que surten a la persona usuària intentant resoldre’ls, cercant els mitjans per fer-ho.

PREVENIR: Observar situacions en el domicili de la persona usuària per evitar un major deteriorament del mateix. Anticipar-se als esdeveniments per evitar mals majors.

RECOLZAR: Donar suport físic i emocional. Estimular per que la persona usuària s’organitzi per treballar l’autonomia dels seus hàbits i/o costums. Donar-li confiança perquè pugui superar dificultats.

ORIENTAR: Donar la informació necessària a la persona o família. Encaminar o assenyalar determinats comportaments que les beneficiaran. Informar sobre tots les dubtes que plantegi la persona usuària.

CURATIVA: Vigilància de la medicació. Corregir hàbits que perjudiquin l’entorn de la persona usuària. Desenvolupar petites tasques relacionades amb la salut de la persona usuària.

EDUCATIVA: Realitzar tasques conjuntament amb  la persona usuària perquè  aquesta  aprengui. A partir del problema, ajudar a que la persona usuària introdueixi  hàbits saludables perquè tingui la màxima autonomia possible.

Tercer.- Requisits de les persones aspirants.

Per ser admeses i participar en el procés selectiu, les persones interessades, en la data de finalització del termini d’admissió de instàncies, hauran de reunir els requisits següents:

 

Anunci bases borsí treballador familiar.pdf

Anunci bases borsí treballador familiar.docx