Acta correcció d’errors acta tribunal

Correcció d’errors de l’acta de dia 15 de juliol de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem.

Havent-se detectat errades materials a l’acta del Tribunal qualificador del procés de selecció per a la cobertura d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem, amb la present es procedeix a la seva correcció, conforme determina l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el resultat de la fase d’oposició.

Correcció errors materials acta tribunal 15-07-2021