Acta de dia 10 i 17 de desembre de 2020 borsa de treball de treballador/a familiar

Acta de dia 10 i 17 de desembre de 2020 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball de treballador/a familiar, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

Essent les dotze hores i trenta minuts, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sra. Alicia Morales Rosselló

Vocals: Sra. Magdalena Rosselló Torrens

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

Assessora: Sra. Francisca Monserrat Bennasar

La finalitat de la sessió és la valoració de la fase de concurs, quedant de la següent manera:

1.- Valoració concurs i qualificació provisional del borsí

Es procedeix a la valoració dels mèrits dels aspirants, amb el resultat provisional següent:

Acta tribunal 10 i 17-12-2020