Acta de dia 11 de gener de 2021 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball de treballador/a familiar, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

Essent les dotze hores i trenta minuts, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sra. Alicia Morales Rosselló

Vocals:Sra. Magdalena Rosselló Torrens

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

Assessora: Sra. Francisca Monserrat Bennasar

La finalitat de la sessió és la revisió de l’al·legació presentada.

 

Punts de l’ordre del dia:

1.- Revisió al·legació presentada.

2.- Llistat definitiu.

 

1.- REVISIÓ AL·LEGACIONS

1.- Vista l’al·legació presentada al registre electrònic número 1325 de 23-12-2020, amb DNI núm. 43033513F, en relació a:

a.- la no valoració del certificat de manipulador d’aliments: no s’accepta l’al·legació per estar caducat dit certificat.

Quedant la puntuació definitiva 0,80.

 

2.- LLISTAT DEFINITIU BORSÍ

Un cop revisades les al·legacions presentades, els resultats definitius són els següents:

 

Acta tribunal 11-01-2021