Acta tribunal qualificador plaça administratiu

Acta de dia 14 de març de 2022 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs oposició

Essent les 11.30 hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sr. Jaime Perelló Marcé

Vocals: Sra. Alicia Morales Rosselló, Sra. Ascensión Llabrés Visiedo

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

Reunit el tribunal qualificador, a fi d’informar en aplicació de l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

(…)

Acta tribunal binissalem 14-03-2022