Acta tribunal resolució al·legacions places policies locals

Acta de dia 7 de febrer de 2022 del tribunal qualificador de la convocatòria d’un procés selectiu per a la cobertura com a personal funcionari de carrera de 4 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari.

Acta tribunal 07-02-2022