Acta tribunal resultats concurs borsa auxiliar administratiu

Acta de dia 23 de juliol de 2020 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una borsa de treball d’auxiliar d’Administració General, funcionari de caràcter interí, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs

Essent les nou hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent composició:

President: Sr. Jaime Perelló Marcé

Vocals: Sra. Antònia Sans Horrach, Sr. Francisco Massip Vallés, Sra. Ascensión Llabrés Visiedo

Secretària: Sra. Margalida Mateu Bestard

 

La finalitat de la sessió és la valoració de la fase de concurs, quedant de la següent manera

Obert l’acte, es tracten els següents punts:

1.- Revisió al·legació

2.- Prova nivell català

3.- Valoració concurs i qualificació provisional del borsí

 

Acta tribunal 23-07-2020