Ajornament de la XVII Fira de la pedra i l’artesania 2020

DECRET DE BATLIA

Atès que, els dies 29, 30 i 31 de maig, està previst realitzar la XVII Fira de la pedra i l’artesania 2020,

Atès que, s’ha publicat al BOE núm. 150, de data, 27 de maig de 2020, el Real Decret 538/2020, de data 26 de maig, pel qual es declara dol oficial pels morts a conseqüència de la pandèmia COVID-19,

Atès que el dit dol serà de les 00 del dia 27 de maig, fins les 00 del dia 6 de juny,

Atès que, considerem poc apropiat seguir endavant amb la Fira,

 

HE RESOLT:

PRIMER.- Ajornar la XVII Fira de la pedra i l’artesania 2020, pels dies 12, 13 i 14 de juny.

SEGON.- Ordenar que les banderes de l’ajuntament onegin a mitja asta.

TERCER.- Publicar la present resolució a la plana web de l’ajuntament.

QUART.- Donar compte al Ple a la primera sessió que es celebri.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

 

DECRET aprovació ajornar Fira de sa Pedra