Anunci admesos i exclosos comissió de serveis oficial policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 14 de febrer de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 918/2022

Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball

Assumpte: Procés selectiu per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis restringida de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de Policia pertanyent a l’Ajuntament de Binissalem

DECRET DE BATLIA núm. 2024/0109

Atès que per Decret de Batlia núm. 2024-0051 de 26 de gener, es van aprovar les bases per la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis restringida de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de Policia pertanyent a l’Ajuntament de Binissalem,

 

Anunci llistat admesos i exclosos comissió serveis oficial policia local