Anunci bases convocatòria comissió de serveis oficial Policia local

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, per Decret de batlia núm. 2024-0051 de dia 26 de gener de 2024, aprovà les bases i programes de la següent convocatòria, “Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis restringida de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de Policia pertanyent a l’Ajuntament de Binissalem.
El termini per presentar instàncies és fins dia 06/02/2024