Anunci bases procés selectiu de la plaça de secretaria

Per Decret de Batlia núm. 2019-0530 de data 27 de juny de 2019, es va aprovar la constitució, pel procediment de concurs-oposició, funcionari de caràcter interí, una plaça de secretari/ària i constitució d’una borsa de feina, amb subjecció a les següents bases:

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER D’INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM MITJANÇANT CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE FEINA”

El termini de presentació d’instàncies serà fins el proper 12 de juliol.

Anunci bases selecció secretari interí