Anunci bases procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, funcionari interí de la plaça de secretaria i constitució de la borsa de feina

Per Decret de Batlia nº 1252 de data 28 de novembre de 2018, es va aprovar la constitució, pel procediment de concurs-oposició, funcionari de caràcter interí, una plaça de secretari/ària i constitució d’una borsa de feina, amb subjecció a les següents bases:

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER D’INTERÍ DE LA PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM MITJANÇANT CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE FEINA

El termini de presentació d’instàncies serà fins el proper dia 17 de desembre.

Anunci bases procés selectiu funcionari interí plaça secretaria

Instància