Anunci bases procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, funcionari interí de la plaça d’interventor/a i constitució de la borsa de feina d’interventor/a i tresorer/a

Per Decret de Batlia nº 1199 de data 12 de novembre de 2018, es va aprovar la constitució, pel procediment de concurs-oposició, funcionari de caràcter interí, una plaça d’interventor/a i constitució d’una borsa de feina per interventor/a i tresorer/a, amb subjecció a les següents bases:

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER D’INTERÍ DE LA PLAÇA D’INTERVENTOR/A A L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM, i, CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE FEINA PER INTERVENTOR/A I TRESORER/A

Anunci bases selecció interventor funcionari interí

Instància