Anunci borsa de feina auxiliar administratiu, funcionari interí

ANUNCI

Per Decret de Batlia núm. 2020-0031 de data 17 de gener de 2020, es va aprovar la constitució, pel procediment de concurs, funcionari de caràcter interí, d’una borsa de feina d’auxiliar administratiu/va, amb subjecció a les següents bases:

 BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL SUBESCALA AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL”

Anunci bases borsí auxiliar administratiu

Model d’Instància