Anunci borsí de feina policia local

ANUNCI

El Sr. Batle-President d’aquest Ajuntament, dia 14 de febrer de 2024 dictà la següent resolució:

“Expedient núm.: 1245/2023

Procediment: Seleccions de personal i provisions de Llocs de Treball Assumpte: Procés selectiu per a constituir una BORSA de treball de personal funcionari interí, de policies locals de l’Ajuntament de Binissalem

LLISTA DEFINITIVA VALORACIÓ MÈRITS DECRET DE BATLIA núm. 2024/106

El 30 de novembre de 2023 es va aprovar per Decret de Batlia 2023-1007 les bases específiques que regiran la convocatòria per a constituir una borsa de treball de personal funcionari interí de policies locals de l’Ajuntament de Binissalem (BOIB núm. 164 de 02-12-2023).

Anunci borsí de feina policia local